Rejestracja

Do zakończenia rejestracji pozostało:

Klauzula informacyjna RODO

 1. Wykonawca, działając jako Administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuje, że będzie przetwarzać przekazane przez Zamawiającego dane osobowe jego reprezentantów i/lub pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu oraz osób upoważnionych przez niego do podpisywanie wszelkich oświadczeń w imieniu na rzecz Zamawiającego, a związanych z realizację przedmiotowej Umowy, w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
 2. Zamawiający oświadcza, iż został poinformowany o tym, że:
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Nauk Ekonomicznych przy Mickiewicza 66, ul. Adama Mickiewicza 64, 70-101 Szczecin, zwane dalej „Administratorem”;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystaniem praw przez osoby, których dane dotyczą, przysługujące na mocy RODO pod adresem e-mai: iod@zjazdkatedr2020.pl
  3. Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku zawarciem i wykonaniem niemniejszej Umowy będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1. b) RODO – w celu realizacji umowy; art. 6 ust. 1. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; art. 6 ust. 1. f) RODO – w celu zabezpieczenie i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub obrony przed takimi roszczeniami, weryfikacji danych w publicznych rejestrach, kontaktowania się w sprawach związanych z wykonaniem Umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
  4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmiotu i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, którym Administrator powierzy ich przetwarzanie na podstawie stosownej umowy w związku ze świadczonymi przez w/w podmioty usługami na rzecz Administratora, a gwarantującymi należytą realizację celów, o których mowa w pkt. c powyżej;
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonanie Umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymagającym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz w celu obrony przed takimi roszczeniami;
  6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do w/w danych osobowych, ich sprawdzenie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych;
  7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcie i realizacji niniejszej Umowy;
  9. Podane dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowanie decyzji oraz nie będą poddawane profilowaniu;
 3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazanie w imieniu Wykonawcy wszystkim osobom wskazanym w ust. 1 powyżej, a których dane osobowe udostępni Zamawiający w związku z realizacją niniejszej Umowy, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, w zakresie analogicznym jak w ust. 2.