Publikacja

Uczestnicy XXVIII Zjazdu Katedr mają możliwość wyboru jednej z dwóch opcji przygotowania i publikacji artykułów:

OPCJA 1

Przygotowanie artykułu zgodnie z informacjami i wymogami zamieszczonymi w pliku do pobrania ↓ tutaj.

Kompletny tekst należy przesłać do 30.09.2019 r. na adres mailowy: biuro@zjazdkatedr2020.pl. Publikacja artykułów przygotowanych w OPCJI 1 planowana jest w następujących czasopismach i monografii:

 • Przegląd Organizacji (czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW – 20 punktów)
 • Język artykułu: polski lub angielski
  Tematyka: Zarządzanie organizacją

 • Folia Oeconomica Stetinensia (czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW – 20 punktów)
 • Język artykułu: angielski
  Tematyka: preferowane artykuły badawcze prezentujące wyniki badań empirycznych z wykorzystaniem metod ilościowych

 • Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych (czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW – 20 punktów)
 • Język artykułu: angielski
  Tematyka: Zarządzanie instytucją naukowo-badawczą

 • Problemy Zarządzania (czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW – 20 punktów, indeksowane w Emerging Sources Citation Index (ESCI) – Web of Science)
 • Język artykułu: angielski
  Tematyka: „Transformacja cyfrowa – marketing, handel, konsumpcja”
  Preferowane artykuły przygotowane we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

 • Marketing i Rynek
  Język artykułu: polski lub angielski
  Tematyka: marketing, handel, konsumpcja

 • Monografia Naukowa opublikowana w Polskim Wydawnictwie Ekonomiczny (wydawnictwo znajdujące się w wykazie ministerialnym wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe)
 • Język artykułu: polski
  Tematyka: Marketing, handel, konsumpcja


  OPCJA 2

  Opcja 2 dotyczy przygotowania i zaprezentowania rozszerzonego abstraktu w języku angielskim podczas „PAPER DEVELOPMENT CID GROUP SEMINAR”. Celem seminarium jest wsparcie Autorów, poprzez recenzje i dyskusję naukową odnośnie do zaprezentowanych prac badawczych, w dalszym doskonaleniu i rozwoju pełnych tekstów artykułów, z zamiarem ich zgłoszenia do wysoko punktowanych czasopism naukowych. W SEMINARIUM planowany jest udział edytorów czasopism z tzw. impact factorem. Zarówno edytorzy jak i współprowadzący oraz inni uczestnicy seminarium to osoby doświadczone w publikowaniu artykułów w prestiżowych czasopismach i chętnie podzielą się swoim doświadczeniem w celu doskonalenia prezentowanych prac badawczych.

  Informacje dla autorów:

 • Rozszerzony abstrakt należy przesłać do 31.01.2020 r. na adres mailowy: biuro@zjazdkatedr2020.pl.
 • Wytyczne do przygotowania rozszerzonego abstraktu w języku angielskim: objętość 3 strony, wyłączając spis bibliografii; Times New Roman, 12pt; tekst wyjustowany; marginesy 2,5 cm; pojedyncza spacja; interlinia 1,5 odstępu; literatura cytowana w tekście, spis bibliografii na końcu artykułu w kolejności alfabetycznej, według standardu American Psychological Association (APA); cytowania w tekście powinny być przygotowane według następującego wzoru: nazwisko autora, rok publikacji.
 • Rozszerzony abstrakt zostanie zrecenzowany przez dwóch recenzentów.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji abstraktów do dyskusji podczas SEMINARIUM, biorąc pod uwagę ograniczoną ilość czasu na dyskusje.
 • Nadesłane abstrakty zostaną udostępnione autorom w formie elektronicznej.
 • Decydując się na ten wariant uczestnicy dokonują opłaty tylko za udział w Zjeździe (bez publikacji referatu).
 • Organizatorzy Zjazdu oraz prowadzący SEMINARIUM mogą zarekomendować rozszerzone abstrakty wybranych Autorów do edytorów czasopism, które patronują dla CID Group lub innych czasopism, celem zaproszenia tych Autorów do rozwinięcia i zgłoszenia pełnych tekstów artykułów. Przykładowe czasopisma:
  – Journal of Social Marketing
  (indeksowane w WOS, impact factor 2017 = 2.000),
  – Journal of Business Economics and Management
  (indeksowane w WOS, impact factor 2017 = 1.503),
  – Engineering Economics
  (indeksowane w WOS, impact factor 2016 = 0.726).
 • Opłata za udział w Zjeździe nie obejmuje kosztów publikacji w tych lub innych czasopismach. Organizatorzy Zjazdu i współprowadzący seminarium nie gwarantują publikacji artykułów w tych lub innych czasopismach.

 • Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim.
 • Współprowadzący „PAPER DEVELOPMENT CID GROUP SEMINAR”
  Dr hab. Prof. PB Dariusz Siemieniako, Politechnika Białostocka
  Dr hab. Prof. UE Maciej Mitręga, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach