Rewolucja 4.0

Rewolucja 4.0 to nie nowa technologia, to nowe podejście do sposobu odnoszenia sukcesu dzięki postępowi technologicznemu, który nie był możliwy do osiągnięcia jeszcze 10 lat temu. Internet, nowe technologie oraz pojawiające się nowe trendy rynkowe zmieniają zasady funkcjonowania poszczególnych gospodarek (nowa ekonomia) i przedsiębiorstw (otwarte modele biznesowe). Kreując rewolucyjne zmiany redefiniują strategie w obszarze marketingu i handlu oraz tworzą nowe trendy w konsumpcji. Kształtują specyficzne środowisko łącząc interakcję online i offline między firmą a klientem. Fakt ten nie jest związany z odejściem od tradycyjnego podejścia. Oznacza natomiast konieczność sprawnego i inteligentnego łączenia podejścia tradycyjnego z cyfrowym, by z jednej strony wzmocnić zaangażowanie klienta, a z drugiej kreować nowe sposoby budowania sukcesu organizacji. Na tym tle Zjazd Katedr ma na celu zainspirować do dyskusji o nowych wyzwaniach, metodach, podejściach i perspektywach dla marketingu, handlu i konsumpcji w dobie Rewolucji 4.0.

Innowacje w marketingu, handlu i konsumpcji

 • Konsument w globalnej i cyfrowej gospodarce
 • Koncepcja wartości w marketingu
 • Narzędzia marketingowego oddziaływania przedsiębiorstw
 • Relacje z interesariuszami firmy
 • Budowanie sieci społecznościowych i biznesowych
 • Fragmentacja, kastomizacja, personalizacja w działalności marketingowej
 • Multikanałowość w handlu i marketingu
 • Nowe technologie w handlu i marketingu
 • Pomiar skuteczności i efektywności działań marketingowych
 • Konsumpcja jutra
 • Etyczne, społeczne i środowiskowe aspekty w marketingu, handlu i konsumpcji


Badania rynkowe i marketingowe w dobie 4.0

 • Triangulacja metod badawczych w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej
 • Łączenie metod badawczych z różnych dyscyplin nauki
 • Nowe źródła wiedzy o klientach – kanały mobilne, crowdsourcing
 • Badania etnograficzne, netnografia, neuromarketing
 • Big Data w badaniach i analityce marketingowej


Organizacja marketingu i handlu 4.0

 • Miejsce i rola działu marketingu i handlu w organizacjach otwartych
 • Nowe kompetencje specjalistów działów handlowych i marketingu w dobie 4.0
 • Współpraca między-funkcjonalna, burzenie silosów
 • Outsourcing usług marketingowych
 • Inkorporacja klienta w działalności marketingowej


Dydaktyka 4.0

 • Innowacje w dydaktyce marketingu, handlu i konsumpcji
 • Edukacja w dobie Rewolucji 4.0 – nauka bez nauczyciela?
 • Kompetencje studenta w dobie Rewolucji 4.0
 • Kompetencje nauczycieli akademickich w dobie Rewolucji 4.0
 • Czego trzeba uczyć w dobie Rewolucji 4.0?


Pracownik nauki 4.0

 • Interdyscyplinarność badań naukowych
 • Mariaż nauk – marketing, ekonomia behawioralna, socjologia, psychologia, finanse, informatyka
 • Umiędzynarodowienie badań i publikacji naukowych


Cele Zjazdu

Celem XXVIII Zjazdu Katedr jest wymiana spostrzeżeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących nowych wyzwań i trendów w marketingu, handlu i konsumpcji. Zjazd stanowić będzie doskonałą okazję do dyskusji na temat podstaw metodologicznych badań, prowadzenia projektów naukowo-badawczych, a także integracji środowiska naukowego umożliwiającej stworzenie warunków do współpracy międzyuczelnianej.

Organizator

Katedra Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

 

Uniwersytet Szczeciński

Partnerzy

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu